Důležité upozornění:  Vyskytly se názory, že povinnost instalovat ITN do konce roku 2014 zatím nevznikla. Důvodem je, jak je u nás obvyklé, zcela nepřehledně koncipovaný zákon 406/2000 Sb., kde se praví:

§7, odst. (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni:

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Pochybnost plyne z toho, že bychom tudíž očekávali ten prováděcí předpis (pro lidi vyhlášku), která znění upřesní a také stanoví termíny. Jenže ono ne. Je to zakleté v novele č. 318/2012 Sb., kterou se dotyčný zákon mění a v přechodných ustanoveních této novely se praví:

3. Povinnost podle § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení § 6 odst. 4 až 7 a § 7 odst. 4 písm. b), která nabývají účinnosti dnem 1.ledna 2015.

Takže, pokud umíme počítat, povinnost instalovat ITN do 31.12.2014 platí.

 

To je detektivka, co říkáte? Hlavně, že neznalost zákona neomlouvá.

Klienti

 

 

Tato záložka obsahuje informace, které jsou určeny pouze pro členy výborů SVJ a členy představenstev družstev spravovaných Bytovým družstvem Žižkov. Proti neoprávněnému vstupu je chráněna heslem. 

Oprávnění k přístupu získáte tak, že kliknete na tento odkaz:  Registrace nového uživatele. V otevřeném okně pak vyplníte svoje jméno a příjmení a osobní emailovou adresu. Do řádku "heslo" pak vyplníte libovolné heslo (min. 5 znaků bez diakritiky) a do řádku "potvrzení hesla" znovu totéž.

Váš přístup bude zaktivován bez zbytečného prodlení.

Upozornění: Registrovat lze pouze e-mailovou adresu na osobní jméno. Nelze provést registraci na hromadný mail SVJ nebo družstva (např. "SVJ u tunelu", "BD U hlávky zelí" a pod.)

Již registrovaní uživatelé budou vyzváni k vložení svojí e-maiové adresy a hesla po kliknutí na kteroukoli ze záložek vlevo.