V souladu s novelou občanského zákona č. 89/2012 Sb.

(novela občanského zákona č. 163/2020 Sb. platná od 1. 7. 2020) 

Vám na požádání zašleme vzorové stanovy.

 

 

 

Změny vlastnictví, registrační formuláře

Na stránce vlastníci jsou zveřejněny informace, potřebné pro registraci členů společesntví včetně souboru vyplňovacích formulářů

Rozhodnutí představenstva BD Žižkov o ztrátě členství v družstvu


 

Rozhodnutí představenstva BD Žižkov o ztrátě členství v družstvu

Členy BD Žižkov je nadále řada osob, kterým byly vydány byty či nebytové prostory do

vlastnictví, oni však převedli toto vlastnictví na jiné subjekty, poté se ze svých

původních bytů odstěhovali a nepodílejí se žádným způsobem na činnosti družstva.

Zejména také neuhradili a neuhrazují roční přípěvky nebydlících členů, jak byly

schváleny shromážděním delegátů družstva, čímž porušují povinnost podle čl. 12

písmeno g) Stanov družstva.

Podle čl. 18 písm. h) Stanov družstva jsou tím dány podmínky pro ztrátu členství, pokud

se takto chovají po dobu více než dva roky. Tato podmínka je u nich splněna.

Družstvo jim odeslalo na poslední známou adresu výzvu k úhradě tohoto příspěvku, ale

pošta dopisy vrátila jako nedoručitelné. Nato družstvo nad rámec obecných povinností

požádalo výbory SVJ domů, v nichž užívali byty, které jim byly vydány do vlastnictví o

pomoc v dohledání aktuálních adres těchto osob. Ve většině případů však i tato cesta

byla bezvýsledná.

Za této situace představenstvo družstva se souhlasem kontrolní komise družstva

rozhodlo o ztrátě členství těchto členů v BD Žižkov k 30.6.2016. 

Seznam těchto členů je k dispozici v sídle BD Žižkov.

Poté budou neuhrazené roční příspěvky za léta 2013, 2014 a

2015 v roce 2016 započteny proti základnímu členskému podílu těchto členů.

27.6.2016

Ing. J. Železný

předseda BD Žižkov

Poučení:

Člen družstva, jehož členství takto zaniklo a který nesouhlasí se ztrátou členství, může

do 3 měsíců od doby, kdy se o zániku svého členství dověděl, nejdéle však do 1 roku

poté, co k němu došlo, tj. do 30.6.2017, odstranit důvody zániku a podat představenstvu

žádost o zachování členství, s doplacením dlužných příspěvků (i za rok 2016).

V případě, že představenstvo jeho žádosti nevyhoví, může podat do 3 měsíců ode dne,

kdy obdržel odmítavé stanovisko družstva, podat soudu návrh na rozhodnutí o trvání

členství. V případě úmrtí člena musí jeho dědic doložit, že v dědickém řízení zdědil

příslušný členský podíl. V tom případě bude dědici vyplacena jeho zbytková hodnota.