Změna vlastnictví

Na této stránce Vás informujeme o tom, co je nutné v případech, kdy dojde k změně vlastnictví k jednotce.

K ohlášení změn používejte formuláře, které si můžete stáhnout zde:

Evidence-V.1.xls (74,5 kB)

(Upozornění: Pokud se soubor otevře s poznámkou, že je k dispozici pouze pro čtaní, klidně jej otevřete jen pro čtení. Můžete potřebný formulář vybrat, vyplnit a vytisknout. Pak soubor opět zavřete).

 Upozorňujeme, že ze zakona 89/2012 Sb. (nového Občanského zákona) platí:

                § 1176

                Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.

                    § 1177

                (1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.

                (2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Co z toho plyne? Nový vlastník by se měl co nejrychleji spojit s předsedou výboru společenství v domě, představit se, vyžádat si stanovy společenství, oznámit  jméno vlastníka (resp. spoluvlastníků), potřebné kontaktní údaje včetně doručovací adresy. V případě spoluvlastnictví pak předložit plné moci z kterých plyne koho ze svého středu spoluvlastníci určili tím, kdo za ně bude jednat, přebírat korespondenci, účastnit se shromáždění a dalších aktivit podle stanov a usnesení shromáždění vlastníků.

V případě, že hodlá byt pronajímat, oznámit výboru jméno a adresu nájemce.

Vzhledem k tomu, že společenství rozhodlo, že podstatnou část zejména administrativních a ekonomických činností bude za výbor vykonávat správce, kterým je Bytové družstvo Žižkov, je nutno kontaktovat se rovněž se správcem a předložit mu doklady potřebné zejména k evidenci, výběru měsíčních plateb a jejich případné upomínání, zpracování ročního vyúčtování a další. Podrobnější pokyny v příloze:

Podklady pro převod bytu.pdf

Upozornění: Za změnu vlastnictví se považují všechny případy, kdy dojde k změně údajú zapsaných v Katastru nemovitostí. Tedy všechny případy, kdy se někdo stal vlastníkem jak koupí bytu, tak jeho darováním nebo děděním. To platí i v případě, že nový vlastník bydlil v bytě již předtím (např. pozůstalý manžel, syn, dcera) a to i v těch případech, kdy má předchozí a nový vlastník stejné jméno a adresu.