Změny v legislativě od 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2021 platí zákon č. 163/2020 Sb., který v paragrafu č. 1186 uvádí následující:
 

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky

§ 1186

(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.

(2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

(3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2 popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že vyúčtování služeb za bytovou jednotku by mělo být na tu osobu, která je uvedená v katasatru nemovitostí ke 31. 12. v daném kalendářním roce. Pokud budete při převodu (prodeji) jednotky požadovat dělené vyúčtování mezi převádějícího a nabyvatele, je nutné nás s tímto požadavkem seznámit při převodu jednotky a předložit předávací protokol s náměry poměrových měřidel. Zároveň je nutné zaplatit předem poplatek dle platného ceníku. Vyúčtování služeb lze rozdělit pouze na celé měsíce, nikoliv na dny.