Hledáme

HLEDÁME

externí předsedy a administrátory pro spravovaná SVJ

Úvodem

Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákon (zákon 89/2012Sb.) s doprovodnými zákony, (zejména zákonem  67/2013 Sb. a 366/2013 Sb.), který mimo jiné zasáhl dost rozsáhle do pravidel pro výkon funkcí výborů SVJ a zrušil institut pověřeného vlastníka. Na výbory SVJ budou kladeny vyšší požadavky vyplývající nejen z nutnosti seznámit se s novými zákony, jejich výklady a důsledky ale zejména včas a pokud možno bezchybně reagovat na změny stavů osob v bytech, změny vlastníků jednotek v domě a zajišťovat podklady nutné pro včasné a pokud možno bezchybné roční vyúčtování včetně jeho prokazatelného doručení jednotliivým vlastníkům. Ze zkušeností sami vidíme, že pro výbory některých SVJ mohou být tyto vyšší požadavky důvodem ke snaze hledat odborněji zdatnou a aktivní podporu v rutinních činnostech nebo (v podle nás pro SVJ horších situacích) přímo na svoje funkce rezignovat.

Přestože naše družstvo jako správce zajišťuje pokud možno veškeré činnosti, ke kterým není nutné rozhodování výborů nebo shromáždění vlastníků, existuje řada činností, které na výborech zůstávají. Jsou to zejména odečty bytových vodoměrů na přelomu roku, zjišťování počtu osob v průběhu roku a stanovení jejich součtových parametrů za kalendářní rok, sledování dlužníků a vydávání pokynů k vymáhání dluhů, komunikace s úřady, zajišťování přístupů do domu a společných prostor pro potřeby revizí, oprav a rekonstrukcí, řešení havárií, pojistných událostí a dalších.

Na tento možný vývoj chceme reagovat s předstihem a z těchto důvodů se začínáme poohlížet po těch, kteří by měli zájem stát se v námi spravovaných SVJ placenými externími předsedy, (pokud nebude SVJ schopno si zvolit ze svého středu výbor nebo alespoň předsedu),  anebo rovněž placenými administrátory pokud se zvolený výbor bude chtít zabývat pouze stěžejními záležitostmi a oprostit se od běžných provozních činností. Vzhledem k tomu, že volbou externího předsedy se SVJ v podstatě zbavuje možnosti řídit činnost společenství a průběžné kontroly nad vším děním v domě včetně detailnější kontinuity informací, doporučujeme pro uvedené případy spíše volbu výboru resp. alespoň předsedy z řad vlastníků s podporou administrátora. Je nutno si uvědomit morální stav naší společnosti a to, že při nevhodně nastavených stanovách a smlouvě o výkonu funkce s námi neevidovaným a průběžně nesledovaným externím předsedou je díky velice benevolentním zákonům možné leccos. Je jen obtížné představitelné, že pokud není nikdo z vlastníků ochoten  angažovat se ve funkcích, bude se na aktivně účastnit shromáždění vlastníků. A k řadě rozhodnutí postačí souhlas 26% hlasů všech vlastníků. u ktreých je otázkou zda budou schopni detailněji pochopit vše co se stalo a možný dosah toho co se chystá.

Koho hledáme

Vycházeje ze shora popsaného trendu a rizik jsme došli k závěru, že je nejvýše žádoucí hledat vhodné lidi pro tyto funkce z našeho středu a vymezit námi spravovaná SVJ proti nabídkám velkých realitních firem, které se samozřejmě na výkon těchto funkcí přímo třesou. Svoje jistoty ubráníme lépe tak, že využijeme zájemců, kteří jsou jedni z nás. A samozřejmě budou k těmto činnostem dostatečně erudováni. Protože nevidíme rozumné aby si každý takovýto člověk sháněl informace sám, budeme pro ně pořádat pravidelná školení a umožníme jim přístup i k dalším informacím, týkajícím se jejich činnosti.

 

Proto žádáme zájemce o výkon funkcí externích předsedů a administrátorů pro SVJ aby se přihlásili v kanceláři našeho družstva k projednání svého zařazení do kartotéky zájemců o výkon funkce. Tuto činnost doporučujeme zejména důchodcům, kteří by se rádi nadále aktivně uplatnili a nechtějí trávit zbytek života bez zajímavé náplně. Zaměstnávejte nadále mozek přemýšlením, prý to pomáhá proti Alzheimerově nemoci.

 

 

                                                                                              Železný