Členské poplatky, formuláře

Člen, nebydlící v bytě nebo neužívající nebytový prostor (např. garáž), který je v majetku nebo správě družstva je povinen hradit příspěvky na správu  družstva ve výši stanovené shromážděním delegátů

Stanovy družstva, čl. 12, písm.f)

Usnesení k členům neplnícím povinnosti.pdf (68,6 kB)

Pokud se člen rozhodne ukončit členství v družstvu, musí na adresu družstva doručit písemné oznámení (viz příloha) o vystoupení. Součástí oznámení je i uvedení čísla účtu, na který má družstvo doručit vrácený základní členský vklad. Pokud se člen rozhodne doručit oznámení o vystoupení osobně do kanceláře družstva (Pod lipami 64, úřední hodiny po: 8.00 – 11:00, 12:00 – 18:00, st. 13:00 – 15:00), doloží svoji totožnost občanským průkazem. V případě doručení poštou musí být vlastnoruční podpis člena úředně ověřen. V případě společného členství manželů (bližší viz stanovy) jsou nutné ověřené podpisy obou manželů. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců. Tato doba začíná    prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemného oznámení člena o    vystoupení z družstva. Plná výše základního členského vkladu , případně snížená o neuhrazené pohledávky, bude členovi zaslána na uvedené číslo účtu. Osobní vyzvednutí v pokladně družstva je možné po telefonické dohodě (266 316 179)

Pro oznámení o ukončení členství v družstvu použijte následující formulář.

Oznámení o ukončení členství - vzor.doc (32 kB)