Volební okruhy delegátů

Od počátku roku 2014 platí nové zákony, které upravují i způsob jednání v bytových družstvech. Související změny byly zakotveny s předstihem již v nových stanovách družstva, platných od roku 2013.  Jedním z důležitých bodů je obnova základny delegátů, kteří zastupují členy družstva na výročních schůzích družstva. Vzhledem k tomu, že se naše členská základna od doby převodů bytů do osobního vlastnictví značně rozptýlila a částečně i prořídla, bylo představenstvo nuceno na základě nových stanov stanovit volební okruhy  pro volbu delegátů. Každý z členů musí být zařazen do jednoho z těchto okruhů a členové z tohoto okruhu musí mezi sebou vybrat svého zástupce – delegáta a jeho náhradníka. Aktuální rozdělení členů družstva do volebních obvodů je k dispozici v sídle BD Žižkov. Snahou při stanovení obvodů bylo, aby okruhy pokud možno zahrnovaly původní družstevní samosprávy, resp. při nízkém počtu členů více nejblíže sousedících.

Od chvíle, kdy docházelo k převodům bytů do osobního vlastnictví uplynula již řádka let a mnozí členové již si ani neuvědomují, že i po převodu bytu do vlastnictví zůstávají i nadále členy družstva. Zistilo se, že někteří členové již nežijí, ovšem v evidenci jsou vedeni dále, protože tuto skutečnost družstvu nikdo neoznámil. Tudíž v sestavách mohou být zahrnuti i tito členové.  Další skupinou jsou ti, kteří byt, jim převedený do vlastnictví, dále prodali a odstěhovali se na jinou adresu, kterou však opominuli sdělit evidenci družstva. I ti mohou být v sestavách zahrnuti, bohužel, pod původní poslední známou adresou.