Změny členských práv

 

Úmrtí člena družstva

Usnesení o dědickém řízení s razítkem soudu o nabytí právní moci, kde je uvedeno, kdo se stal členem družstva, členem družstva se může pouze jeden z dědiců, protože členství nelze rozdělit. (Určenému soudnímu komisaři – notáři je nutno sdělit předem, že se jedná o úmrtí člena BD, aby si tuto informaci v naší databázi členů ověřil, po ukončení dědického řízení již nelze převod členských práv provést, muselo by dojít ke znovuotevření dědického řízení s příslušnými notářskými poplatky)

 

Ukončení společného členství při majetkovém vypořádání manželů, zúžení členství

Usnesení, kterému z manželů připadlo členství v BD (notářský zápis, rozhodnutí soudu)